Nhảy đến nội dung

Học vụ

1. Chuyển ngành học

Sinh viên có nguyện vọng có thể được xem xét chuyển sang ngành khác cùng khóa học nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Không thuộc diện buộc thôi học, còn trong thời hạn học tập ở Trường;

+ Được chuyển ngành một lần trong khóa học khi không đang là Sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa;

+ Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành chuyển đến trong cùng phương thức tuyển sinh của cùng khóa tuyển sinh;

+ Việc chuyển ngành của Sinh viên không gây ảnh hưởng xáo trộn việc tổ chức lớp ngành chuyển đi chuyển đến;

+ Được sự chấp thuận của hai GĐCT và Trưởng Khoa ngành học đề nghị chuyển đi và chuyển đến, sau khi được phỏng vấn hướng nghiệp và có quyết định của Trường.

Khi được chấp thuận chuyển sang ngành mới, Sinh viên được xét bảo lưu điểm các HP đã học có nội dung, khối lượng kiến thức tương đương và phải tiếp tục hoàn thành khối lượng kiến thức quy định trong CTĐT ngành chuyển đến.

Thời gian tối đa Sinh viên được phép theo học trong ngành mới được tính kể từ ngày Sinh viên nhập học ngành đầu tiên.

2. Nghỉ học tạm thời, nhập học lại, và thôi học

Nghỉ học tạm thời

– Sinh viên được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

+ Được động viên vào lực lượng vũ trang;

+ Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

+ Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

+ Vì nhu cầu cá nhân. Trong trường hợp này, Sinh viên phải học ít nhất một HK ở Trường và không thuộc diện xem xét buộc thôi học.

– Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian học chính thức. Thời gian nghỉ học tạm thời vì các lý do còn lại sẽ không tính vào thời gian học chính thức.

– Sinh viên nộp Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời gửi tại Viện Đào tạo trực tuyến để có Quyết định cho nghỉ học tạm thời.

– Thời gian cho một lần nghỉ học tạm thời là 01 HK chính; trường hợp đặc biệt được xem xét nghỉ học tạm thời đến 02 HK chính.

– Trước khi hết thời gian nghỉ học tạm thời, SV phải nộp Đơn đề nghị nhập học lại kèm theo Kế hoạch học tập cá nhân dựa trên danh sách các HP phải học và đăng ký HP cho HK kế tiếp. Nếu SV không nhập học lại sau thời gian nghỉ học tạm thời thì sẽ thuộc diện cảnh báo buộc thôi học.

Cảnh báo thuộc diện buộc thôi học

Sinh viên được cảnh báo thuộc diện buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Lần đầu có điểm trung bình chung HK đạt dưới 0,80 đối với HK đầu của khóa học hoặc đạt dưới 1,00 đối với các HK tiếp theo; hoặc có 02 HK liên tiếp đạt điểm trung bình chung HK dưới 1,10;

– Lần đầu có điểm TBTL đạt dưới 1,20 đối với SV học xong năm học thứ nhất, hoặc dưới 1,40 đối với SV học xong năm học thứ hai, hoặc dưới 1,60 đối với SV học xong năm học thứ ba, hoặc dưới 1,80 đối với SV học xong năm học thứ tư;

– Không đăng ký HP cho HK chính và không có Đơn xin nghỉ học tạm thời;

– Có đăng ký HP cho HK chính nhưng không đóng học phí;

– Đã hết thời hạn nghỉ học tạm thời theo Quyết định nhưng không liên hệ Trường để nhập học lại hoặc không xin gia hạn nghỉ học tạm thời.

Khi nhận được cảnh báo, SV cần liên hệ với CVHT để được hỗ trợ.

Buộc thôi học

Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Sinh viên đã có Quyết định đình chỉ học tập và hết thời gian đình chỉ đã không liên hệ với Trường để nhập học lại;

– Sinh viên đã được cảnh báo thuộc diện buộc thôi học, và

+ Đã được gia hạn học thêm 01 HK nhưng vẫn không cải thiện tình trạng học tập; hoặc,

+ Không đăng ký HP và không có đơn quá 02 HK chính;

+ Hết hạn được phép nghỉ học tạm thời nhưng Sinh viên không liên hệ với Trường, hoặc có Đơn đề nghị tiếp tục gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời nhưng không được Trường chấp thuận.

– Sinh viên đã hết thời hạn tối đa của khóa học mà chưa đủ điều kiện tốt nghiệp;

– Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ;

– Đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Trường và xã hội,

Quyết định buộc thôi học được gửi về địa phương nơi Sinh viên có hộ khẩu thường trú chậm nhất là một (01) tháng kể từ ngày ra Quyết định.

 • Được nhận vào học đúng ngành, chương trình đào tạo đã đăng ký xét tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường.
 • Được tôn trọng sự khác biệt và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, hoạt động trải nghiệm; các quy định về chính sách của Trường.
 • Được tạo điều kiện trong học tập và hoạt động trải nghiệm, bao gồm:
  • Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn thể mỹ;
  • Khuyến khích tham gia nghiên cứu, các cuộc thi học thuật, sáng tạo khoa học, kỹ thuật và các hoạt động khuyến khích học tập khác; tham gia hoạt động trải nghiệm của các tổ chức Đoàn thể, Câu lạc bộ và các tổ chức khác đảm bảo tuân thủ pháp luật;
  • Đăng ký xét tuyển, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi người học ở nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định;
  • Tạm ngừng học, thôi học, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định.
 • Được hưởng các chính sách, xét nhận học bổng của Trường, của tập đoàn Nguyễn Hoàng và học bổng của doanh nghiệp, cá nhân khác tài trợ theo thỏa thuận hợp tác của Trường.
 • Được đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển Trường; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Ban Giám hiệu Trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người học.
 • Người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, thành tích học tập, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác; người học sau khi tốt nghiệp được mời tham gia vào Hội Cựu sinh viên và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu sinh viên.
 • Các quyền lợi khác của người học theo quy định của Nhà nước.