Nhảy đến nội dung

Điểm môn học

1. Công bố điểm:

– Đối với điểm kiểm tra (kể cả kiểm tra giữa kỳ), Giảng viên (GV) trả bài kiểm tra, công bố điểm trên lớp cho SV và nhập điểm vào Hệ thống thông tin quản lý theo thời hạn quy định.

– GV công bố điểm thi cuối kỳ, điểm báo cáo (đề án, thực tập….) bằng cách nhập điểm trực tiếp vào Hệ thống thông tin quản lý hoặc tải điểm từ file excel lên Hệ thống.

– Viện Đào tạo trực tuyến công bố điểm trung bình HP theo lớp HP của từng SV trong Hệ thống thông tin quản lý sau khi GV thực hiện việc chuyển điểm cho P. ĐTĐH.

2. Chấm phúc khảo:

Quy trình chấm thi phúc khảo:

Bước 1: SV nộp đơn phúc khảo tại Viện Đào tạo trực tuyến và hoàn tất thủ tục đăng ký phúc khảo vào tuần 03 HK kế tiếp.

Bước 2: Viện Đào tạo trực tuyến nhận đơn phúc khảo và chuyển về Khoa/ Chương trình/Bộ môn (Khoa/CT/BM) ngay khi nhận được đơn của SV.

Bước 3: Khoa/CT/BM tổ chức chấm phúc khảo vào tuần 04 HK kế tiếp.

Bước 4: Viện Đào tạo trực tuyến nhận biên bản và kết quả chấm phúc khảo từ Khoa/CT/BM để trả cho SV vào tuần 05 HK kế tiếp.

Bước 5: Viện Đào tạo trực tuyến cập nhật điểm phúc khảo vào tuần 05 HK kế tiếp.

Bước 6: Khoa/CT/BM lưu bài thi và P. ĐTĐH lưu biên bản, bảng điểm vào tuần 05 HK kế tiếp.

3. Cách tính điểm trung bình học kỳ:

4. Thang điểm đánh giá:

Đối với Khóa 21 trở về sau: