Nhảy đến nội dung

Đăng ký môn học

1. Hướng dẫn đăng ký môn học

Năm thứ nhất, sinh viên được Trường sắp xếp học theo lộ trình mẫu và tự chọn một số học phần chung. Từ năm thứ 2, trừ một số ngành theo yêu cầu của Khoa, SV tiếp tục được xếp học theo lộ trình mẫu; các Sinh viên khác, theo hướng dẫn đăng ký học phần, phải rà soát, điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân được cố vấn học tập duyệt để tự đăng ký học phần hoặc liên hệ với Viện Đào tạo trực tuyến để được hỗ trợ.

Trước mỗi học kỳ, Viện Đào tạo trực tuyến có “Hướng dẫn đăng ký học phần” với các mốc thời gian cụ thể, gửi về email của sinh viên và đăng tải trên trang https://online.hoasen.edu.vn.

2. Quy định về số lượng tín chỉ tối thiểu, tối đa trong học từng học kỳ

Sinh viên phải đăng ký các học phần (HP) với tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 24 tín chỉ, không kể các HP không tính tín chỉ như Giáo dục Quốc phòng (GDQP), Giáo dục thể chất (GDTC) và Tin học dự bị, ngoại trừ HK cuối khóa học theo lộ trình mẫu hoặc các HK sau HK cuối khóa học của lộ trình mẫu (Sinh viên học trả nợ) hoặc HK không có đủ HP vượt (do đã học vượt các HP theo lộ trình mẫu trong các HK trước đó).

3. Chuyển nhóm lớp môn học, hủy môn

Chuyển nhóm lớp môn học

– Sinh viên muốn thay đổi thời khóa biểu vì những lý do bất khả kháng có thể làm đơn và gửi về Viện Đào tạo trực tuyến Trường để được xem xét theo từng trường hợp. Việc chuyển đổi nhóm lớp môn học chỉ được thực hiện trong 2 tuần đầu của học kỳ.

– Mẫu đơn sinh viên tải Tại đây

Hủy môn

– Sinh viên không được hủy kết quả đăng ký môn học khi đã hoàn tất việc đăng ký. Nếu trong quá trình học tập của học kỳ vì hoàn cảnh bất khả kháng như tai nạn, ốm đau phải nằm bệnh viện trong thời gian dài (có xác nhận của bệnh viện), gia đình gặp thiên tai đặc biệt. Căn cứ vào thời hạn nộp đơn trường sẽ xem xét cho hủy môn học và bảo lưu học phí hoặc chi hoàn học phí theo quy định chính sách học phí.

– Mẫu đơn sinh viên tải Tại đây

4. Đăng ký học lại, học cải thiện

– SV có điểm TBHP không đạt khi:

+ Đối với Khóa 22 trở về sau:

  •  HP có tính tín chỉ trong Chương trình đào tạo (CTĐT) và các HP Anh văn dự bị: Có điểm TBHP dưới 4.0 (hệ 10);
  •  HP học GDQP, GDTC: Có điểm TBHP dưới 5.0 (hệ 10).

+ Đối với tất cả các Khóa, HP có điểm TBHP không đạt, SV bắt buộc phải đăng ký học lại:

  • Đối với HP bắt buộc, SV bắt buộc phải đăng ký học lại chính HP đó;
  • Đối với HP tự chọn bắt buộc, SV đăng ký học lại chính HP đó hoặc HP cùng nhóm tương ứng;
  • Đối với HP tự chọn tự do, SV đăng ký học lại chính HP đó hoặc HP tuỳ chọn khác.

– Học cải thiện: Đối với HP bất kỳ đã có kết quả TBHP từ 4.0 hay điểm D trở lên, SV được phép đăng ký học lại HP đó, khi có mở lớp, để cải thiện điểm. Điểm của các lần học đều được ghi trong bảng điểm HK. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung bình tích lũy (TBTL) và được ghi vào Phụ lục văn bằng tốt nghiệp (PL VBTN) khi SV tốt nghiệp.

Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học lại để cải thiện điểm được quy định tại Hướng dẫn đăng ký học phần của Viện Đào tạo trực tuyến.